Giới thiệu học phí

06-12-2021
Line CMS

♦ Học tiếng dài hạn (6 tháng ~ 2 năm)

Phân loại

Lệ phí xét tuyển

Phí nhập học

Học phí

Phí tài liệu + Đồ dùng học tập

Tổng

1 năm

20,000 Yen

50,000 Yên

660,000 Yên

40,000 Yên

770,000 Yên

( Update từ học kỳ tháng 4/2020) 

- Khi đăng ký thủ tục dự tuyển du học thì phí dự tuyển bắt buộc phải thanh toán

- Phí dự tuyển không được hoàn trả dù du học sinh có đỗ viza hay không ( giống như phí Tuyển sinh đại hoc,cao đẳng,trung cấp của Việt Nam )

- Phí nhập trường ,phí đồ dùng học tập và học phí khi nào có kết quả viza thì lúc đó thanh toán

- Phí bảo hiểm lưu học sinh thì sẽ nộp khi nhập học, từ 10,000 -15,000 yên nhật (tùy theo kỳ nhập học)